Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τρίτους και Διαλειτουργικότητα

ΔιαλειτουργικότηταΤο σύστημα παρέχει προς τρίτα συστήματα διάχυση της πολεοδομικής χωρικής πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web map services) και και σχεδίων/αποσπασμάτων.

Ειδικότερα προσφέρονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες για:

  • απεικόνιση γεωχωρικών πολεοδομικών δεδομένων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο WMS
  • τηλεφόρτωση πολεοδομικών δεδομένων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο WFS
  • πληροφορία χρήσεων γης και όρων δόμησης για περιοχή ή σημείο ενδιαφέροντος ή για ταχυδρομική διεύθυνση

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Οδηγίας INSPIRE (Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007) και του Νόμου 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 (ΦΕΚ 166 Α/22-9-2010), το σύστημα παρέχει:

Α) πλήρως σύμμορφα και πιστοποιημένα μεταδεδομένα (metadata) για τις εγκεκριμένες και δημοσιευμένες αποφάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού και τα συνοδευτικά διαγράμματα,

Β) πολεοδομικά δεδομένα σε μορφή GML, σύμμορφα με τις προδιαγραφές του Ν. 3882/2010 και της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και το δημοσιευμένο σχήμα Planned Land Use αυτής (D2.8.III.4 Data Specification on Land use – Technical Guidelines).