Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Αρμοδιότητες Περιφερειών

Στα τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού των περιφερειών υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα πολεοδομίας και της χωροταξίας, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σχετικές με τη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της πολεοδομικής και χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας και ειδικότερα, η ανάθεση εκπόνησης και η παρακολούθηση εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η παρακολούθηση εφαρμογής Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), καθώς και ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τις πολεοδομικές μελέτες.

Ειδικότερα στις αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έγκριση:

  • Πολεοδομικών Μελετών
  • Τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης
  • Πράξεων εφαρμογής σε περιοχές που εντάχτηκαν στο σχέδιο πόλης μετά την ισχύ του Ν.1337/83
  • Μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης μετά την ισχύ του Ν. 1337/1983
  • Κύρωση διορθωτικών πράξεων εφαρμογής σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης μετά την ισχύ του Ν. 1337/83
  • Κύρωση Πράξεων Αναλογισμού σε εφαρμογή του εν ισχύ ρυμοτομικού σχεδίου περιοχών που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης πριν την ισχύ του Ν.1337/83
  • Έγκριση οδών προ του 1923 σε εντός σχεδίου περιοχές